கொரானாவை வெற்றி கொள்வோம்-இணையவழியிலான கருத்தரங்கு கொரானாவை வெற்றி கொள்வோம்-இணையவழியிலான கருத்தரங்கு

எஸ்.ஆர்.எம். அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனத் தமிழ்ப்பேராயம் மற்றும் எஸ்.ஆர்.எம். உன்னத் பாரத் அபியான் இணைந்து இணையவழியிலான   ‘...

Read more »

 ONLINE WEBINAR ON    -  “An Insight into COVID: From the perspective of Physical and Mental health” (02.06.2021)       ONLINE WEBINAR ON - “An Insight into COVID: From the perspective of Physical and Mental health” (02.06.2021)

 ONLINE WEBINAR ON           “ An Insight into COVID: From the perspective of Physical and Mental health” As a tribute to late. Prof. Rajend...

Read more »
 
Top